سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روح اله نادری خراجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حسین غدیری – استاد بخش زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر رقابتی تراکم های مختلف خردل وحشی با کلزای پاییزه در سطوح مختلف کود نیتروژن، آزمایشی در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک انجام گرفت . آزمایش به صورت فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصاد فی با چهار تکرار و به روش افزایشی انجام گردید. فاکتورهای مورد مطالعه در این آزمایش عبارت بودند از : تراکم های خردل وحشی در پنج سطح (صفر، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ بوته در متر مربع ) و پنج سطح نیترو ژن (صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) که از منبع اوره تامین شد . تر اکم کلزا ثابت و به میزان ٨ کیلوگرم در ه کتار و رقم مورد استفاده طلایه بود . نتایج نشان داد که به طور کلی، در کلیه تراکم های خردل وحشی با افزایش مصرف نیتروژن تا ١٠٠ کیلوگرم در هکتار، افزایش معنی داری در ارتفاع، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، تعداد شاخه فرعی، عمل کرد بیولوژیک و عمل ک رد دانه حاصل شد، ولی در سطوح ١٥٠ و ٢٠٠ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار در کرت های آلوده به خردل وحشی، این اجزاء تفاوت معنی داری پیدا نکردند و این بدان معنا است که رقابت خردل وحشی باعث کاهش بهره وری از کود نیترو ژن اضا فی در کلزا می شود. همچنین، با افزودن کود نیترو ژن، درصد پروتئین دانه و درصد روغن دانه به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری پیدا کرد. علاوه بر این، بیشترین درصد پروتئین و روغن دانه در کرت های عاری ازعلف های هرز خردل وحشی مشاهده شد.