سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی مرادی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله رقابت پذیری زنجیرة ارزش چرم ایران در مقایسه با چهار کشور آسیایی دیگر شامل چین، پاکستان، جمهور ی کره، اندونزی طی سا لهای ١٩٩٨ تا ٢٠٠۴ میلادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص مزیت نسبی آشکار و همچنین روشهای اقتصادسنجی استفاده شده است.علاوه بر این روند تغییرات رقابتپذیری زنجیرة ارزش چرم بر اساس این شاخص طی این دورة هفت ساله مورد در این کشورها محاسبه شده است. در این مقاله زنجیرة ارزش چرم، تنها تولید پوست خام حیوانات، انواع چرم، انواع کیف و چمدان و همچنین انواع کفش و پای پوش را شامل م یشود و بخشهای تولید دام و همچنین بخش های بازاریابی و فروش و توزیع مد نظر قرار نگرفته است. نتایج این تحقیق نشانگر آن است که رقابت پذیری زنجیرة ارزش صنعت چرم ایران در مقایسه با چهار کشور مورد مطالعه در وضعیت مطلوبی نبوده و در طول دورة مطالعه با نوسانات زیادی نیز همراه بوده است. علاوه بر این مشاهده میشود که در قسمت پایین دستی زنجیرة ارزش چرم که تولید محصولات نهایی را شامل می شود و ارزش افزودة بیشتری را ارائه میدهد، رقابت شدیدتری بین کشورهای چین و اندونزی وجود دارد.