سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رمضان سرپرست – عضو هیأت علمی مرکز تحقیفات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

این آزمایش به منظور دستیابی به رقم یا ارقام پر محصول، فرم بوته ایستاده جهت برداشت مکانیزه، دانه درشتی و سازگاری به منطقه با استفاده از ٨ لاین و ر قم محلی بر کت بعنوان شاهد در مجموع با ٩ لاین و رقم در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار بمدت ٣ سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان مورد مقایسه قرار گرفتند . هر تیمار در ٦ خط بطول ٥ متر و فاصله ردیف ٦٠ سانتی متر و فواصل بوته ها روی خطوط ١٠ سانتی متر کشت گردید. در طول مدت رشد و نمو علاوه بر مراقبت های معمول زراعی از صفاتی مانند تاریخ ظهور گل، فرم بوته ، ارتفاع بوته ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در هر غلاف، طول غلاف ، تعداد شاخه ، وزن صددانه ، وزن بیولو ژیکی و تاریخ رسیدن کامل یاداشت برداری گردید. تجزیه واریا نس مرکب نشان داد که اثر ؤنوتیپ بر طول غلاف ، ارتفاع و وزن صددانه و تعداد دانه در غلاف در سطح ١% معنی دار گردید . و در ضریب همبستگی طول غلاف با تعداد دانه در غلاف همبستگی مثبت معنی دار (**۰/۷۰) و باعملکرد همبستگی منفی (*۰/۱۸-) نشان داد و در میانگین سه ساله آز مایش رقم Aqoudoulce با مقدار ۴۱۷۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار عملکرد را بین تیمارها بدست آورد.