مقاله رنگبري رنگزاهاي اسيدي با استفاده از کيتوسان در سيستم هاي يک جزيي و دو جزيي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: رنگبري رنگزاهاي اسيدي با استفاده از کيتوسان در سيستم هاي يک جزيي و دو جزيي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگبري
مقاله کيتوسان
مقاله سيستم دو جزیي
مقاله پساب هاي رنگي نساجي
مقاله رنگزاي آنيوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: آرامي مختار
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي نيازمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي هژير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به منظور حذف آلودگي آب، از جاذب هاي ارزان قيمت استفاده مي گردد. کيتوسان با دي استيله کردن بيوپليمرکيتين به دست مي آيد و کيتين از نظر فراواني در جهان دومين پلي ساکاريد بعد از سلولز است. در اين تحقيق رنگبري دو رنگزاي آنيوني از پساب هاي نساجي در سيستم هاي يک جزیي و دو جزیي انجام شده است. رنگزاي مستقيم آبي (Direct Blue 78) 78 و رنگزاي اسيدي مشکي (Acid Black 26) 26 به عنوان مدل انتخاب شده است. خصوصيات سطحي کيتوسان قبل و بعد از فرآيند رنگبري با استفاده از تبديل فوريه زير قرمز و ميکروسکوپ الکتروني پويشي ارزيابي گرديد. عوامل موثر بر فرآيند رنگبري مانند مقدار جاذب و pH بررسي شد. داده ها نشان دادند که کيتوسان مي تواند به عنوان يک جاذب براي رنگبري رنگزاهاي آنيوني از پساب هاي رنگي نساجي مورد استفاده قرار گيرد.