سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مختار آرامی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران – گروه محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دان
نرگس یوسفی لیمایی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران – گروه محیط زیست
نوشین سلمان تبریزی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران – گروه محیط زیست
نیازمحمد محمودی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران – گروه محیط زیست

چکیده:

هدف از این مطالعه پیدا کردن جاذب طبیعی سازگار با محیط زیست و ارزان برای حذف رنگزاهای باقیمانده در پسابهای رنگین، بویژه پسابهای نساجی بوده است. در این راستا رنگبری رنگزاهای مستقیم قرمز ٢٣ و قرمز ٨٠ از محلولهای آبی، توسط جاذب دور همزدن، زمان تماس، اندازه ذرات جاذب و ،pH طبیعی پوست پرتقال مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر فاکتورهای موثر مقدار جاذب در میزان رنگبری رنگزاهای فوق مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل توسط ایزوترم های جذب لانگمویر(Langmuir)و فروندلیش (Freundlich) ارزیابی شده است. آزمایشات در غلظتهای رنگزا mg/lit ١٢٥ ،١٠٠، ٧٥ ، ٥٠ بطور مجزا برای هر دو رنگزا در دمای آزمایشگاه°c ٢٥ انجام گردیده است. در pHهای اسیدی برای هر دو رنگزا نتایج بهتری٨ و ٤ به ترتیب برای محلولهای رنگزای مستقیم قرمز ٢٣ و ٨٠ دارای gr/lit مشاهده شد. جاذب پوست پرتقال با غلظتهای ٩٠ می باشد. همچنین سرعت جذب هر دو رنگزا مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از / ٩٢ و% ٦٠ / راندمان حذف رنگزا % ٤٧ آن است که حذف رنگزاها از محیط از سینتیک نوع دوم تبعیت م یکند.