سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مختار آرامی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران – گروه محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دا
نرگس یوسفی لیمایی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، گروه محیط زیست
نوشین سلمان تبریزی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، گروه محیط زیست

چکیده:

در این تحقیق رنگزاهای مستقیم قرمز ۸۰ و قرمز ۸۱ توسط جاذب طبیعی، ارزان قیمت و زیست سازگار پوسته بلغور سویا، از محلولهای آبی، مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر فاکتورهای موثر PH، زمان تماس، غلظت رنگزا ومقدار جاذب در میزان رنگپزی رنگزاهای فوق مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل توسط ایزوترم های جذب لانگمویر (Langmuir) ، فروندلیش (Freundlich) و BET ارزیابی شده است و نتایج حاکی از آن است که جذب رنگزای مستقیم قرمز ۸۰ از ایزوترم BET و جذب رنگزای مستقیم قرمز ۸۱ از ایزوترم لانگمویر تبعیت می کند. آزمایشات در غلظتهای رنگزا ۱۲۵,۱۰۰ ۷۵ , ۵۰ mgl-1 و ۱۵۰ بطور مجزا برای هر دو رنگزا در دمای آزمایشگاه C 20 درجه سانتی گراد انجام گردیده است، در PH های اسیدی برای هر دو رنگزا نتایج بهتری مشاهده شد. جاذب پوسته بلغور سویا، با غلظتهای ۰/۳g r1 و ۹۶/۵۴% می باشد. همچنین سرعت جذب هر دو رنگزا مورد بررسی قرار گرفت ونتایج نشانگر آن است که حذف رنگزای مستقیم قرمز ۸۰ و ۸۱ ازمحیط به طور مطلوبی از هر دو سینتیکنوع اول و دوم تبعیت میکند.