سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیازمحمد محمودی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران گروه پژوهشی محیط زیست
آرامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
نرگس یوسفی لیمائی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران – گروه پژوهشی محیط زیس

چکیده:

در این تحقیق رنگبری پسا بهای رنگی صنایع نساجی با فناور یهای اکسیداسیون نوری پیشرفته (فرآیندهای فوتوشیمیایی و فوتوکالیز ی) به طور کامل بررسی شده اس ت. فناوری های اکسیداسیون نوری پیشرفته بررسی شده در این تحقیق تابش فرابنفش( ۲ ،(UV) تابش فرابنفش/ آب اکسیژنه ،(UV/H2Oتابش فرابنفش/ د ی اکسید تیتانیم ( ۲( ۲ (UV/TiO و تابش فرابنف ش/ دی اکسید تیتانی م/ آب اکسیژنه (UV/TiO2/H2Oمیباشند. فرآیندهایی که در آنها فوتوکاتالیست حضور داشته باشد فرآیندهای فوتوکاتالیزی و در غیر این صورت فرآیندهای فوتوشیمیایی گفته م یشون د. از سه رنگزا ی Remazol Brilliant Blue BB ، Remazol Red RB وRemazol Golden Yellow RNLبه عنوان مدل استفاده شد. منبع تابش فرابنفش دو عدد لامپ ۲ W اس ت. از TiO ١٥و آب
اکسیژنه به ترتیب به عنوان فوتوکاتالیست و اکسیدکننده استفاده شد . تاثیر عوامل گوناگون مانند غلظ ت آب اکسیژنه، غلظت رنگزا و وجود فوتوکاتالیست در رنگبری بررسی شده اس ت. نتایج آزمایشات نشان می دهند که تابشUV و آب اکسیژنه هیچ یک به تنهایی نمی توانند عمل رنگبری را انجام دهند و فناوری فوتوکاتالیز UV/TiO2/H2O2 موثرترین فرآیند رنگبری می باشد. زیرا م ی تواند فرآیند رنگبری را سریع و در مقیاس بزرگانجام دهد.