سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور – استاد تمام وقت گروه شیمی کاربردی ومهندسی شیمی دانشگاه تبریز
علی رضا امانی قدیم – کارشناس ارشد رشته شیمی کاربردی، دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- گروه شیمی
محمدحسین رسولی فرد – دانشجوی دوره دکترای رشته شیمی کاربردی، دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- گر

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر میزان حذف رنگ از محلول حاوی اسید زرد ۲۳(C.I. Acid yellow 23) به وسیله ، فرآیند انعقاد الکتریکی پرداخته است. در ابتدا تاثیر پارامترهای عملیاتی شامل دانسیته جریان الکتریکیpH اولیه،غلظت اولیه رنگ و جنس الکترودها مورد بررسی قرار گرفته و شرایط مطلوب برای حذف رنگ تعیین گردید. سپس در شرایط بهینه تاثیر هدایت محلول، فاصله بین الکترودها و مساحت الکترودها بر میزان انرژی الکتریکی ویژه مصرفی موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشها نشان دادند که برای محلول حاویmg/l۵۰ اسید زرد ۲۳ بیش از % ۹۸ رنگ و % ۶۹ از CODحذف شد در شرایطی که pH اولیه در حدود ۶، مدت زمان الکترولیز min 5 و دانسیته جریان حدودا ۲A/m 1125/5 بود. نمودار نیمه لگاریتمی لگاریتم غلظت بر حسب زمان تقریبا خطی بوده و بیانگر این مطلب است که حذفآلاینده ها در این فرآیند از سینتیک درجه اول ظاهری پیروی می کند. افزایش هدایت محلول و سطح الکترودها و کاهش فاصله الکترودها موجب کاهش میزان ولتاژ اعمالی به سل و انرژی الکتریکی ویژه جهت رسیدن به دانسیته جریان مطلوب می باشد.