مقاله رنگ زدايي محلولهاي آبي حاوي رنگهاي راکتيو با استفاده از تابش باريکه الکتروني يونيزه کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۲۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: رنگ زدايي محلولهاي آبي حاوي رنگهاي راکتيو با استفاده از تابش باريکه الکتروني يونيزه کننده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگهاي راکتيو
مقاله تابش باريکه الکتروني
مقاله رنگ زدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهجت عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پارساييان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انوري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه منيره
جناب آقای / سرکار خانم: تهامي سيدمحمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فاضلاب صنايع نساجي، معمولا داراي مقادير قابل توجهي از مواد رنگي سمي است. تحقيقات نشان مي دهد که رنگها به ويژه رنگهاي راکتيو آزو به سادگي تخريب نمي شوند، به همين علت قبل از تخليه فاضلاب در محيط زيست، لازم است که اين مواد حذف شوند. در اين تحقيق تخريب پذيري محلول آبي رنگهاي راکتيو آزو Remazol blue 133% و Remazol red توسط باريکه الکتروني با انرژي ۱۰ مگا الکترون ولت در دزهاي ۱، ۳، ۵، ۸ و ۱۱ کيلوگري  (kGy)مورد بررسي قرار گرفت. محلول آبي از رنگهاي راکتيو مذکور با غلظت ۵۰ ppm تهيه گرديد. نمونه هاي تهيه شده در ظروف از جنس پلي استايرني توسط باريکه الکتروني توليد شده از شتاب دهنده الکترون، پرتودهي شدند. تغييرات طيف جذبي، pH و اکسيژن شيميايي موردنياز براي تخريب اکسيداسيوني (COD) نمونه ها، قبل و بعد از پرتودهي اندازه گيري گرديد. درجه رنگ زدايي و درصد حذف COD نمونه ها نيز محاسبه شد. نتايج آزمايش ها نشان داد که در دز ۱ کيلوگري نوارهاي جذبي هر دو رنگ به شدت کاهش يافته به طوري که بيش از ۸۳ درصد رنگ زدايي حاصل گرديد. در انرژي ۳ کيلوگري اين مقادير بين ۹۳ تا ۹۶ درصد متغير بود. کاهش بار آلي ترکيبات رنگي با افزايش دز تابشي در نتايج  pHوCOD  نيز به وضوح مشاهده شد. pH محلولها بعد از پرتودهي با دز ۱۱کيلوگري براي رنگهاي Remazol blue 133% و Remazol red به ترتيب ۴۲٫۲۵ درصد و ۴۸٫۵۹ درصد کاهش يافت. درصد کاهشCOD  محلول رنگهاي مذکور در دز جذبي ۱ کيلوگري، به ترتيب ۲۰ درصد و ۱۸ درصد و در دز جذبي ۱۱ کيلوگري به ترتيب ۶۰ درصد و ۷۲ درصد محاسبه شد.