سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام پیوندی – مربی گروه فیزیک رنگ، پژوهشکده صنایع رنگ ایران، تهران، ایران
سید حسین امیرشاهی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
سید مجید مرتضوی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

در این مقاله، روش رنگ همانندی اسپکتروفوتومتری وزن داده شده بر اساس وزندهی بهینه به معادلات رگرسیونی اسپکتروفوتومتری، در طول موجهای مختلف طیف مرئی، جهت کاهش اختلاف رنگ نمونه استاندارد و نمونه همانند شده تحت شرایط مشاهده خاص، بر پایه تئوری تک ثابتی کیوبلکا- مانک ارائه شده است. نسخه حاصل از رنگ همانندی یک نمونه استاندارد بر اساس الگوریتم اسپکتروفوتومتری وزن داده شده تحت یک شرایط مشاهده خاص با نسخه حاصل از رنگ همانندی کالریمتری تحت همان شرایط مشاهده کاملاً منطبق است. وزنه ای بهینه معادلات اسپکتروفوتومتری به منظور رنگ همانندی نمونه های استاندارد مختلف تحت یک شرایط مشاهده خاص، بر اساس روش رنگ همانندی اسپکتروفوتومتری وزن داده شده پیش بینی گردید و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل، بردار وزندهی مناسبی که بر اساس روش حداقل مربعات وزن داده شده می تواند منجر به حصول نسخه ای گردد که نمونه استاندارد را تحت شرایط مشاهده خاص همانند کند، تنها به حساسیت نسبی چشم انسان وابسته نبوده و علاوه بر آن به عواملی مانند خصوصیات انعکاسی نمونه استاندارد، منسوج مورد استفاده و مواد رنگزای اولیه بکار رفته و همچنین شرایط مشاهده مورد نظر به منظور رنگ همانندی نمونه استاندارد وابسته می باشد.