مقاله «رهايي از خويشتن» در شعر فروغ فرخ زاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: «رهايي از خويشتن» در شعر فروغ فرخ زاد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فروغ فرخزاد
مقاله رهايي از خويشتن
مقاله شعر فارسي
مقاله احساسات فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهي خدابخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله اساسي در اين مقاله، رهايي از خويشتن در شعر فروغ فرخ زاد است. اين مفهوم همچون ساير عواطف و احساسات بشري، جزء درون مايه هاي اصلي شعر معاصر فارسي به شمار مي رود.
نگارنده در دو بخش سعي کرده تا مفهوم رهايي از نفس خويشتن را در شعر فروغ نشان دهد. در بخش اول جلوه هايي از شعر وي را که تجلي گاه همين مفهوم است با بحث از پنج مشخصه: احساس همدلي، دانش و بينش، ترديدها، بي تعصبي و خود داري از بيان احساسات فردي تبيين مي نمايد. در بخش دوم هشت عامل مهم را به عنوان عوامل ايجاد رهايي از خويشتن در شعـر شاعر برمي شمارد که عبارت اند از: عشق، آرمان خواهي، تعهد نسبت به زندگي، خداباوري، تنهايي و خلوت گزيني، درد و رنج، مرگ طلبي، شاعري.
هدف مقاله آن است که خواننده با تامل در نمونه هاي شعري فروغ و نيز مباحث مربوط ديگر که در بخش هاي مختلف مقاله حاضر آمده است ميزان رويکرد و توجه فروغ را نسبت به مفهوم رهايي از خويشتن دريابد و بتواند به تجزيه و تحليل اين رويکرد از نگاه ديگر شاعران معاصر بپردازد.