مقاله رهبري اثربخش مديران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: رهبري اثربخش مديران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري اثربخش
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي رهبري اثربخش مديران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري اين پژوهش را تمام مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل مي دهند. با روش نمونه گيري تصادفي مرحله اي و طبقه بندي تعداد ۵۵۸ نفر از مديران واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه رهبري اثربخش است که بر روي کارکنان اجرا شد. نتايج تحليل واريانس يکطرفه و آزمون پيگردي LSD نشان داد که : ۱- بين رهبري اثربخش مديران دانشگاه آزاد اسلامي به تفکيک منطقه تفاوت معني دار وجود دارد، ۲- ميانگين نمره رهبري اثربخش مديران منطقه ۳ از منطقه ۱۰ بزرگتر، ۸ از مناطق ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۰ و ۱۲ بزرگتر است، منطقه ۹ از مناطق ۶ و ۱۰ بزرگتر است و منطقه ۱۱ از مناطق ۶ و ۱۰ بزرگتر است.