مقاله رهبري تحول گرا و خلاقيت کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رهبري تحول گرا و خلاقيت کارکنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري تحول گرا
مقاله خلاقيت
مقاله تفکر خلاق
مقاله انگيزش دروني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: کاکايي ماوايي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از متغيرهاي تاثيرگذار در بهبود عملکرد و بقاي سازمان ها خلاقيت است. از اين رو محققان بسياري به بررسي عواملي پرداخته اند که بر خلاقيت کارکنان تاثيرگذار است، از ميان اين عوامل، رهبري يكي از مهم ترين آن هاست. هدف اين مقاله بررسي رابطه سبک رهبري تحول گرا و خلاقيت است. در اين مقاله علاوه بر رابطه مستقيم سبک رهبري تحول گرا و خلاقيت، عوامل واسطه اي که در اين تاثير نقش به سزايي دارند مورد بررسي قرار گرفته اند. اين تحقيق از نوع توصيفي بوده و براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع از روش كتابخانه اي استفاده شده است. نتايج اين مقاله نشان مي دهد که سبک رهبري تحول گرا يکي از عوامل موثر و زمينه ساز مهم براي خلاقيت کارکنان و سازمان هاست. رهبران تحول گرا از طريق تقويت انگيزش دروني، تحريک عقلاني، توانمند سازي روان شناختي، حمايت از نوآوري و آزادي نسبي، ايجاد چشم انداز، تشويق و به چالش کشيدن، مي توانند خلاقيت کارکنان خود را افزايش  دهند. چالش کار، حمايت مدير، آزادي کاري و نفوذ مدير، عواملي هستند که در رابطه بين رهبري تحول گرا و خلاقيت نقش واسطه اي ايفا مي کنند.