سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور مومنی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

پایگاه قدرت رهبری بواسطه شخصی معین می گردد که منابع آرمانگرایانه ویا ویژگی های شخصیتی برجسته دارد . قدرت رهبری در سایه تحسینی که فرد از مرجع خویش کرده و آرزویی که برای شبیه شدن به او می نماید تکوین میابد چنین نیرویی د ر عمق وجدان پیروان نفوذ کرده آنها بدون آنکه اجباری داشته باشند سعی می کنند از نظر رفتار و نگرش او را الگو قرار دهند و برای موفقیت و رسیدن به سعادت از وی تقلید نمایند و راه حل های او را بهترین بدانند به بیان دیگر قدرت رهبری نوعی فره مندی است . در این راستا رهبری تحول آفرین قدرتی است که توانایی اعمال نفوذ و برقراری تعهد و یک سری اصول اخلاقی مدون درمیان پیروان را داشته و با درک صحیح از تغییرات و چالش های محیطی روح مقابله را در آنان می دمد . در دوران کنونی جوامع وسازمانها بصورت فزاینده ای با محیط پویا ومتغیری مواجهند . سیاست ها و مخاطرات جهانی، نوسانهای اقتصادی ،رقابت ،تکنولوژی و عواملی از این دست می توانند منابع تهدید و یا حتی فرصتهای استراتژیکی محسوب شوند که غفلت از آنها ممکن است ضررهای جبران ناپذیری برای سازمان و جامعه بوجود آورد . از طرفی معمولا سازمانها و اعضای آن در برابر تحول مقاومت می کنند این مقاومت می تواند ناشی از پای بندی به عادت ،وحشت از موضوع مجهول،مکانیزم ساختاری یکنواخت سازمانها ویا هنجارهای نادرست گروهی باشد . معمولا این ایستادگی به نتایج نابهنجاری می انجامد و باعث می شودتا واکنش به تغییرات محیطی بسیار دیر انجام گیرد . تنها با بروز رفتارهای تحول آفرینانه از جانب رهبری است که پیروان آمادگی روانی تحول را پیدا می کنند و از محافظه کاری و مقاومت در برابر تغییرات دست می کشند . با توجه به ضرورت تغییر و تحول در نظام اداری ج مهوری اسلامی ایران و نیاز به نوسازی سازمانها و افزایش قابلیت آنها برای بقا در محیط چالشی امروز، در این پژوهش رهبری تحول آفرین از حیث سازه های شخصیتی دخیل بر آن مورد بررسی قرار گرفته است . عناصر اصلی مورد نیاز برای تدوین مدل رهبری تحول آفرین و ساز ه های شخصیتی متناظر با استناد به مبانی نظری پژوهش و مطالعات تطبیقی دریافت می گردد . پنج سازه شخصیتی بعنوان متغیر مستقل و هشت عامل رفتاری مرتبط با رهبری تحول آفرین شناسایی و در پرسشنامه گنجانیده شده است . پس از برآورد روایی و اعتبار پرسشنامه اولیه ،پرس شنامه ها میان مدیران منتخب دستگاه های دولتی ایران توزیع و آنگاه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت . درمرحله تجزیه تحلیل آماری با بکار گیری از نرم افزار spss ، رگرسیون و نیز کوواریانس بین تک تک سازه ها شد . نتایج حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین متغیر های مستقل و وابسته مورد بررسی در مدل پیشنهادی بود . با این و عوامل محاسبه توصیفات بطور کلی یافته های این پژوهش می تواند راهنمای مفیدی در شناخت عوامل ( به مثابه مدل واره ) در جهت رشد و پیشبردتحول آفرینی قدرت رهبری در سازمانهای عمومی و دولتی کشور در راستای تحقق اهداف و ماموریت هایشان محسوب گردد