سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میرعلی سیدنقوی – استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
کبری رفعتی الاشتی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
محبوبه میری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین رهبری تحول افرین و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است رهبری تحول افرین فرایند نفوذ اگاهانه در افراد یا گروه ها برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته دروضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل است هاتر و بس ۶۹۷:۱۹۸۸ رفتار شهروندی سازمانی نیز بیانگر رفتارهای فرانقش می باشد که در قالب نوع دوستی وجدان کاری، ادب و ملاحظه جوانمردی و گذشت و رفتار مدنی نمایانمی شود. نتایج به دست امده دراین مقاله حکایت از آن می کند رهبری تحول افرین و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد در واقع بین متغیر رفتارهای ارمانی انگیزش الهام بخش و متغیر فردی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.