سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جهانگیر یداللهی فارسی – عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

روندهای رایج و در حال ظهور در محیط فعالیت سازمان ها در حال دگرگون کردن شرایط کار برای سازمان ها است. روندهای مهمی مانند تغییرات فناوری، توسعه کاربردفناوری اطلاعات، جهانی سازی و افزایش پیچیدگی و پویایی محیط، شرایط فعالیت سازمان ها را هر چه سخت تر می کند. بقا و رشد در آینده در گرو توانمند سازی و اجرای استراتژی کارآفرینی است. هدایت این سازمان در این مسیر به رهبری نیاز دارد که فرصت گرا باشد، سازمان را در تناسب با فرصت ها توانمند نماید و هدایت سازمان را در مسیر پر از ابهام و عدم اطمینان به عهده بگیرد. طی این فرآیند و ایجاد مزیت رقابتی پایدار به رهبری کارآفرینانه نیاز دارد. در این مقاله پس از مرور روندهای مهم موثر در محیط فعالیت سازمانی، نیاز بع رعبری کارآفرینانه مورد تاکید قرار گرفته و کارکردهای رهبری کارآفرینانه، فرآیند و مدل رهبری کارآفرینانه ارائه می گردد.