سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا گودرزی – عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
مجتبی هدایتی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده:

رهبر پروژه در راستای اجرای اثربخش پروژه نقش ها و وظایف متعددی بر عهده دارد. مهمترین نقش وی تلفیق کننده فعالیت همگان است . او از این منظر وظیفه دارد تا از ابعاد گوناگون بر پروژه و روند اجرای آن نگریسته و در نهایت به نحو مقتضی آن را هدایت کند. در مقاله حاضر ابتدا به بررسی برخی از ادبیات موجود در زمینه رهبری، تمایز آن بامدیریت، نقشها و توانایی های وی پرداخته سپس در ادامه مفهومی کاربردی تحت عنوان "جه تیاب رهبری پروژه" را معرفی م یکنیم که بر نقش تلفی قکنندگی رهبری و سایر نقش های رهبری تاکید داشته و با نگاهی جامع به موضوع این مقاله یعنی "رهبری پروژه" می پردازد. در انتها نیز با معرفی پرسشنامه ای تحت عنوان "پرسشنامه سنجش اثربخشی رهبر پروژه" که مبتنی بر "جه تیاب رهبری" مذکور است، بحث خود را به پایان می رسانیم.