مقاله رهيافتي فرهنگي بر پديده قمه زني شهروندان خميني شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۷۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: رهيافتي فرهنگي بر پديده قمه زني شهروندان خميني شهر
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه فرهنگي
مقاله قمه زني
مقاله عزاداري
مقاله مناسک ديني
مقاله نگرش هاي مذهبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان فر سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تبيين وضعيت قمه زني در خميني شهر اصفهان، به نقش عوامل فرهنگي موثر بر اين پديده مي پردازد. جامعه آماري اين تحقيق، مردم خميني شهر (قمه زنان، تماشاچيان و افراد عادي) است که ۴۱۱ نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند که از اين ميان، ۸٫۶۹ درصد مذکر و ۲٫۳۰ درصد مونث بوده اند. روش تحقيق، از نوع پيمايش و شيوه نمونه گيري به دليل حساسيت موضوع مورد مطالعه، سهميه اي بوده است. کنکاش در جامعه آماري مورد مطالعه بر اساس پرسشنامه طراحي شده، به نتايجي منجر شده که برخي از آنها عبارتند از اينکه اگرچه برخي زنان در خميني شهر قمه مي زنند، اما فرواني مردان بيشتر از زنان است، تفاوت معناداري در قمه زني مجردان و متاهلان مشاهده نشده است، شاغلان بيشتر از بيکاران به قمه زني روي مي آورند، به لحاظ تحصيلي، افراد با تحصيلات زيرديپلم بيش از افراد داراي تحصيلات عاليه قمه مي زنند، محله «فروشان» در خميني شهر داراي بيشترين فراواني و محله «ورنوسفادران» داراي کمترين فراواني است، و اينکه درآمد اثري در قمه زني افراد مورد مطالعه ندارد. همچنين در بين انگيزه هاي متعدد براي قمه زني، مهم ترين انگيزه ها، فرهنگي است که مي توان به موارد يادآوري وقايع روز عاشورا، احترام به بزرگان و نياکان، اداي نذر و نياز و استمرار و تحکيم فرهنگ عزاداري و … اشاره کرد.