مقاله رهيافت مديريت مشاركتي آبياري: مباني روانشناختي انگيزش و موانع موجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: رهيافت مديريت مشاركتي آبياري: مباني روانشناختي انگيزش و موانع موجود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزش كشاورزان
مقاله مشاركت كشاورزان
مقاله مديريت آبياري
مقاله رهيافت مشاركتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي خالخيلي طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: زماني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت مشاركت كشاورزان در مديريت و طراحي سيستم در زمينه هاي مختلف مورد تاكيد قرار گرفته است. انگيزش از جمله عوامل مهم براي جلب مشاركت كشاورزان در برنامه هاي توسعه كشاورزي بوده و نظريه هاي مختلفي مطرح و تحقيقات متنوعي در اين راستا به انجام رسيده است. نظريه مك ميليون مناسب براي واكاوي مشاركت در نظام مديريت آبياري تشخيص داده شد و در اين پژوهش بكار گرفته شد. اين تحقيق با هدف تبيين عوامل موثر بر انگيزش كشاورزان براي مشاركت در مديريت آبياري و تعيين موانع موجود، در شبكه آبياري سد درودرن استان فارس با استفاده از روش پيمايش اجرا شد. آزمودني هاي اين تحقيق شامل ۲۷۰ نفر از كشاورزان، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار سنجش اين پژوهش پرسشنامه اي بود كه روايي صوري (Face validity) آن توسط اساتيد فن و صاحبنظران مورد تاييد قرار گرفت و براي تعيين پايايي (Raliability) از مطالعه راهنما (Pilot study) استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه از بين ۵ نوع عوامل انگيزشي، انگيزه معامله گري بيشترين تاثير را روي انگيزش كشاورزان براي مشاركت در مديريت آبياري ايفا مي كند. از بين متغيرهاي مستقل، نگرش نسبت به مسوولين و كارشناسان سازمان آب، نگرش نسبت به مسوولين و كارشناسان مركز خدمات كشاورزي و ميزان مراجعه به مركز خدمات، ميزان اجتماعي بودن افراد، نگرش نسبت به كارايي اعضاي شوراي اسلامي، و تعداد اعضاي خانواده داراي رابطه معني دار با ميزان انگيزش كشاورزان براي مشاركت در مديريت آبياري بود. همچنين نتايج نشان مي دهد از ديد آزمودني ها، توزيع ناعادلانه آب در محل، نارضايتي از ميراب هاي سازمان آب و هزينه هاي مالي بالا مهمترين مشكلات موجود در مديريت آبياري مي باشند. بر مبناي يافته هاي تحقيق نهايتا توصيه هاي عملي براي توسعه مشاركت موثر كشاورزان در مديريت آبياري ارايه شده است.