سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیام گنجوی – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیردریا – پژوهشکده زیرسطحی
مجید حیدری مورچه خورتی – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیردریا – پژوهشکده زیرسطحی
داریوش فتحی – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیردریا – پژوهشکده زیرسطحی

چکیده:

یکــی از مشــکلات اساســی در زیــر دریــا تعیــین موقع یــت دقیــق مــی باشــد . در روی ســطح بــه مــدد مــاهواره هــا، سیســتم هــای تعیــین موقعیــت جهــانی بصــورت شــبانه روزی بــا دقــت بســیار بــالا در دســترس قــرار دارنــد . آنهــا تحــولی عظیم در عرصه نظامی و اقتصادی ایجاد نموده اند .
در زیرســطح بــدلیل عــدم نفــوذ امــواج الکترومغناطیســی ، ســیگنال هــای مــاهواره ای دریافــت نمــی شــوند . موقعیــت یــابی در زیرســطح نیــز تــا کنــون بــا محــدودیتهای زیــاد ( بــرد کــم، دقــت پــایین، صــرف وقــت زیــاد، هزینــه هــای بــالا و … ) در کاربرد های خاص به کمک امواج آکوستیکی صورت می پذیرفته است . در ســال ۱۹۹۱ ایــده بکــارگیری GPS در زیــر آب بــرای اولــین بــار مطــرح و د ر ســال ۱۹۹۵ اولــین آزمــایش ، بــا موفقیت صورت پذیرفت . تحول شگرفی در این زمینه به وقوع پیوسته و روز به روز گسترش می یابد . این مقاله به معرفی، اساس کار، کار بردها و اخرین پیشرفتهای حاصل شده در این زمینه می پردازد .