سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا ذوقی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
محمدحسین کهایی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله موضوع ترکیب تماماً نامتمرکز داده برای رهگیری هدف با مدل غیرخطی حرکت بیان میشو د. در حل مسأل ه از روش تخمین نامتمرکز بر مبنای فیلتر اطلاعات توسعه یافته استفاده م یشو د. دراین راستا آلگوریتم Neighbor-Information- Selection جهت ا نتخاب حسگرها پیشنهاد شده است که در آن انتخاب حسگرها بر اساس نزدیکی آنها به هدف و میزان اطلاعاتشان م یباشد. نتایج شبی هسازی آلگوریتم مذکور در مقایسه با آلگوریتم اخیرDEIF نشان میدهد که بازای محاسبات ومصرف انرژی کمتر پاسخ قابل مقایسه حاصل میشود.