سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم صفری – دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک
هادی موحدی نژاد – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده لیزر، تهران
حسین رزاقی – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده لیزر، تهران
فرشته حاج اسماعیل بیگی – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده لیزر، تهران

چکیده:

اثرات حرارتی نقش مهمی را در طراحی لیزرهای با توان بالا ایفا می کنند . شناخت این اثرات و بررسی تاثیر آنها بـر روی شـدت و کیفیـت باریکـه ی خروجـی مـستلزم آزمایش های متعددی است که در این مقاله با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تاثیر توزیع دمایی بر روی عدسی گرمایی و مقدار آن، و همچنین با استفاده از پلاریزکوپچگونگی کاهش شدت و خراب شدن شکل موج هنگام استفاده از قطبنده در بلور لیزر Nd:YAGتحت دمش عرضی ارائه گردیده است