سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۵۱

نویسنده(ها):

علی اشراق جهرمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
محمد مدرس یزدی – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در اینجا یک رهیافت نوین در برازش تابع توزیع احتمال به یک جامعه آماری که تصمیم گیری بر روی حدس ها نام گذاری شده است، معرفی می گردد. در اینجا فرض بر این است که مشاهدات از یک توزیع نامشخص می آیند که با طرا حی یک سیستم مناسب یادگیری، با استفاده از فرایند دنباله ای بهبود حدس بیزی، حدس بر روی توزیع ها بهبود بخشیده شده و سپس با استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی، الگوریتمی که احتمال انتخاب صحیح را بیشینه می کند، به دست می آید. در انتها نیز با کمک شبیه سای، یک مثال عددی آورده می شود.