سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم پوربدخشان – دانشجوی دکتری برق دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در اغلب مسائل بهینه سازی واقعی، هدف از حل مسأله دستیابی به مسئله بهینه سازی سراسری است و الگوریتم ژنتیک (GA) به عنوان یک روش مناسب جهت حل این گونه مسائل مطرح است. به منظور دستیابی به ویژگی های لازم برای یک الگوریتم بهین هساز سراسری بایستی عملگرهای مناسبی در الگوریتم طراحی شود و این عملگرها نیز به طور هماهنگ با هم به جستجوی فضا بپردازند. در GA عملگرهای مختلف (انتخاب، جهش، برش و …) هر یک به نوعی بر این ویژگی ها تاثیر می گذارند. در این مقاله به تحلیل پراکندگی جمعیت در الگوریتم ژنتیک پرداخته و تأثیر عملگرهای مختلف در حفظ پراکندگی جمعیت در فرآیند تصادفی تکامل مورد مطالعه قرار می گیرد. اثر تغییر پارامترهای مختلف الگوریتم روی یک مسأله سخت، آزمایش می گردد و یک روش جدید بر اساس تنظیم فشار عملگر انتخاب جهت کنترل پراکندگی ارائه می گردد. شبیه ساز یهای انجام شده روی یک مسأله سخت بخوبی موفقیت روش را تأیید می کند .