سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کسری چگینی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ضمیری – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق
میرمجتبی میرصالحی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

در این مقاله روش تحلیلی Matrix Pencil (MP) برای ره گیری زاویه سیگنال دریافتی (AOA) کاربران مخابرات سیار موردارزیابی قرار می گیرد و کارایی این روش با روش تحلیلی ESPRIT مقایسه می گردد. شبیه سازی ها نشان میدهد روش MP دارای خطای ره گیری کمتری نسبت به روش ESPRIT است. به ویزه در مقابل تغییرات سرعت کاربر کهمنجر به تغییرات غیر یکواخت زاویهتابش می شود، تخمین به روش MP نسبت به تغییرات زاویه تابش مقاوم بوده و خطای ره گیری آن بطور قابل ملاحظه ای کمتر از روش ESPRIT است.