سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر پوررضا – دانشجوی دکترای زراعت و عضو هیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
افشین سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی راحمی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسلام ارزاش – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی)

چکیده:

هدف از این تحقیق یافتن روابط آلومتری ک بین ارتفاع بوته (سانتی متر) با تعداد گره در ساقه اصلی، وزن خشک ساقه (گرم در بوته) و وزن خشک اجزای رویشی (گرم در بوته ) در نخود بود . آزمایشی بر روی نخود رقم هاشم، بصورت فا کتوریل با دو عامل، تاریخ کاشت در سه سطح ( ١٥ آذرماه ۱۳۸۲، ۱ بهمن ماه ۱۳۸۲ و ۱ فروردین ماه ۱۳۸۳) و دیگری تراکم کاشت در چهار سطح (۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ بوته در متر مربع ) در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در مزرعه آزمایشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد . در هر نمونه گیری ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، وزن خشک ساقه و وزن خشک اجزای رویشی(برگ+ساقه) اندازه گیری شد . برای توصیف رابطه ارتفاع با صفات ذ کر شده از معادله توانی (y=ax^b) به صورت تبدیل شده خطی (ln(Y)=lna+b×ln(X) استفاده گردید . بین ارتفاع بوته با تعداد گره در ساقه اصلی (۰/۹۲=R^2 و y=۰/۹۲x^1/26) ، وزن خشک ساقه (۰/۹۲=R^2 و y=۲۶/۵۷x^0/42) و وزن خشک اجزای رویشی (۰/۹۲=R^2 و y=۱۸/۵۴x^0/46) رابطه معنی داری وجود داشت . لذا از این روابط می توان برای تخمین ارتفاع استفاده کرد و یا آن ها را در مدل های شبیه سازی گیاهان زراعی برای مدل سازی رقابت به کار برد.