سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی راحمی کاریز – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
افشین سلطانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه زراعت و اصلاح ن
جعفر پوررضا – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

آزمایشی بر روی رقم هاشم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور تاریخ کاشت (در سه سطح ۱۵ آذر ۱۳۸۲ ، ۱ بهمن ۱۳۸۲و ۱ فروردین ۱۳۸۲)وتراکم (در چهار سطح ۱۵ ، ۳۰، ۴۵و۶۰ بوته در متر مربع ) و با چهار تکرار در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در مزرعه آزمایشی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد.برای توصیف رابطه سطح برگ با صفات ذکر شده از معادله توانی به صورت تبدیل شده خطی(Ln(Y)=a+b*Ln(x)) استفاده شد. نتایج نشان داد کهبین سطح برگ با وزن خشک برگ (R2=0.94)، وزن خشک کل اجزای رویشی (R2=0.93)و ارتفاع بوته (R2=0.83)، رابطه معنی داری وجود داشت.