سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد نجارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
محمدامین خراسانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

در بررسی سیر تحول تاریخی روستا با اطمینان می توان از تقدم وجودی روستاها نسبت به شهرها خبر داد اما با پدیدار شدن شهرها سرعت رشد و توسعه شهر و روستا همگام نبوده و پیوسته این فاصله بیشتر شده است. اما طی چند دهه گذشته به دلیل فشرده شدن فضای جغرافیایی که موجب کاهش فاصله زمانی سکونتگاه های شهری و روستایی شده ، نوعی پیوستگی میان این دو عرصه زیستی پدیدار شده است. این پیوستگی در قالبی نظام‌وار عمل می‌کند و از این رو آنچه در یک عرصه اتفاق می‌افتد، بر عرصه دیگر اثرگذار است.یکی از انواع روابط شهر و روستا که بر شکل گیری این پیوستگی موثر است، روابطی است که به لحاظ اکولوژیک و بوم شناختی بین آنها برقرار می گردد. در این مقاله ابتدا مفهوم شهر و روستا و کارکردهای هر یک به اجمال مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن با توجه به انواع روابط شهر و روستا به بررسی جایگاه و اهمیت روابط اکولوژیک در شکل گیری روابط شهر با فضاهای پیرامونی پرداخته شده است. در نگارش این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده است.