سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین غیاثیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی جلیلی – دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

روشهای متعددی جهت تعیین پارامترهای مختلف مشخصه های فیزیکی و مکانیکی خاک به کار می روند. در این میان استفاده از آزمایشهای صحرایی، با توجه به مشکلاتی نظیر دست خوردگی نمونه و نیز زمان بر بودن کارهای آزمایشگاهی، از روشهای معمول در شناسائی ساختگاه می باشد. روابط تجربی متعددی براساس نتایج آزمایشهای صحرایی برای تعیین پارامترهای فوق ارائه شده اند. در این مقاله سعی شده بر اساس روابط تجربی موجود، روابطی بین پارامترهای زاویه اصطکاک و مدول خاک ارائه و صحت این روابط با نتایج آزمایشهای سه محوری کنترل گردد.