سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسام فولادفر – هیئت علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

چکیده:

بستر رودخانه های جزر و مدی در اثر نوسانات پریودیک سطح آب، در معرض بارگذاری و باربرداری متناوب قرار دارد . لذا جهت احداث پی پایه های پلها، سیفونهای معکوس، آب بندهای کشتیرانی و سایر سازه های آبی، رفتار مکانیکی بستر در اثر بارگذاریهای متناوب باید به درستی شناخته و درک گردد . نشان داده شده است که رفتار بستر در این مواقع به صورت الاستیک غیر خطی می باشد . در این مقاله، به منظور شبیه سازی این رفتار، یک تابع پتانسیلی ساده شده تعریف گردیده که با استفاده از آن می توان همه عوامل رفتاری نظیر مدول سختی فشاری ، مدولسختی برشی ، نسبت سختی و ضریب پواسون را با استفاده از دو پارامتر تجربی تعیین نمود . به منظور تعیین پارامترهای مذکور، بدواً با استفاده از نتایج آزمایشگاهی انجام شده توسط محققین خارجی، روابطی بین مدول
سختی برشی، سرعت موج برشی، مدول سختی الاستیک و کرنش حجمی الاستیک با عواملی نظیر تنشهای حجمی یکنواخت و تخلخل نسبی بدست آمده و سپس با کاربرد این روابط و معادلات مربوط به تابع پتانسیلی ساده شده، پارامترهای مذکور تعیین گردیده اند .