مقاله روابط ساختاري بين سازه هاي مدل پذيرش فناوري ديويس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: روابط ساختاري بين سازه هاي مدل پذيرش فناوري ديويس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل پذيرش فناوري
مقاله سهولت ادراک شده کاربرد
مقاله سودمندي ادراک شده کاربرد
مقاله نگرش نسبت به کاربرد
مقاله نيت رفتاري کاربرد
مقاله کاربرد واقعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ده قطب الديني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي روابط دروني بين سازه هاي مدل پذيرش فناوري ديويس انجام گرفت. به اين منظور يک نمونه ۱۳۳ نفري از دانشجويان ترم اول رشته کامپيوتر در مقطع کارداني به طور خوشه اي انتخاب شدند و بعد از شش هفته آموزش به پرسشنامه TAM، که از پژوهش هاي گاردنر و آموروسو (۲۰۰۴) و کلوپينگ و مک کني (۲۰۰۴) اقتباس شده بود، پاسخ دادند. نتايج نشان دادند که ضريب مسير سهولت ادراک شده کاربرد اينترنت بر سودمندي ادراک شده اينترنت، ضريب مسير سودمندي ادراک شده اينترنت بر نيت رفتاري کاربرد اينترنت، ضريب مسير نگرش نسبت به کاربرد اينترنت بر نيت رفتاري کاربرد اينترنت و ضريب مسير نيت رفتاري کاربرد اينترنت بر کاربرد واقعي اينترنت معنادار اما ضرايب مسير سودمندي ادراک شده اينترنت و سهولت ادراک شده کاربرد اينترنت بر نگرش نسبت به کاربرد اينترنت معنادار نمي باشد. همچنين نيت رفتاري کاربرد اينترنت ۳۱ درصد واريانس کاربرد واقعي اينترنت را تبيين کرد.