سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش اسماعیلی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
مریم شیبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

بر اساس شواهد صحرایی، پتروگرافی و داده های شیمی سنگ کل در توده نفوذی پنج کوه با ترکیب غالب منزونیت، دو نوع متاسوماتیسم سدی – کلسیک در مرکز پتاسیک در حاشیه توده تشخص داده شده است. آلبیتی شدن حاشیه پلاژیوکلازها ،آلبیت دارای ماکل صفحه شطرنجی ، اسکاپولیتی شدن پلاژیوکلازها، محتوای بالای اسفن و آپاتیت و نبود عمومی کانیهای اپک شواهدی از آلتراسوین سدی – کلسیک و درشت بلورهای ارتوز و بیوتیت های تکه تکه شواهدی از متاسوماتیسم پتاسیک می باشند. در ترکیب شیمیایی سنگ کل هر یک از دو نوع متاسوماتیسم نیز تغییراتی مشاهده گردیده است. این تغییرات شامل اضافه شدن مقادیر Eu, V, Sr, P2O5, TiO2, MgO, CaO, Na2O و از دست رفتن Rb, Zr, Ba, Fe2O3, K2O در آلتراسیون سدی – کلسیک و روندی عکس آن در سنگهای حاصل از متاسوماتیسم پتاسیک می باشد.