سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمدرضا پورعابد – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
سیمین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
آمیتیس گل افشان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

چکیده:
کارآفرینی و خلق ارزش به همراه مدیریت استراتژیک مفاهیمی هستند که امروزه مورد توجه کسب و کارها و همچنین بسیاری از شرکت ها هستند تا بابکارگیری به موقع از این مفاهیم بتوانند ارزش آفرینی متمایزی در عرصه رقابت برای کسب و کار خویش ایجاد کنند . از این رو مقاله حاضر به بررسیرابطه بین کارآفرینی و ارزش آفرینی و مدیریت استراتژیک می پردازد . تحقیق از نوع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بررسی نشان داد که بین مدیریت استراتژیک و کارآفرینی رابطه مثبتی وجود دارد و براین اساس پیشنهاد هایی برای مدیران ارائه شده است.