سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیلوفر ابطحی – گروه فیزیک ، دانشگاه زنجان
سپهر اربابی بیدگلی – گروه فیزیک ، دانشگاه زنجان
سعدالله نصیری قیداری – پژوهشکده دانشهای بنیادی، رصد خانه ملی ایران

چکیده:

در سالهای اخیر نشانه های خوبی برای پیوستگی تحول ابر سیاه چاله ها و کره سان کهکشان میزبان وجود داشته است. جهت بررسی تحول چگالی ابرسیاه چاله ها ما تحول کیهان شناسی تابع درخشندگی پرتو X سخت در باند ۲-۱۰ keVاز هسته های فعال کهکشانی، را به صورت تابعی از انتقال به سرخ تا ۳ ، توصیف می کنیم. ما از مدل LDDE برای محاسبه تحول آهنگ برافزایش استفاده کرده ایم. هدف نهایی این مطالعه تخمین همبستگی بین جرم ابرسیاه چاله ها و خواص کره سان کهکشان میزبان می باشد. خواصی از قبیل پاشندگی سرعت ستاره های کره سان کهکشان میزبان.