مقاله روابط هوش هيجاني با خودکارآمدي و سلامت روان و مقايسه آنها در دانش آموزان ممتاز و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: روابط هوش هيجاني با خودکارآمدي و سلامت روان و مقايسه آنها در دانش آموزان ممتاز و عادي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله خودکارآمدي
مقاله سلامت روان
مقاله دانش آموز ممتاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمداميني زرار
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برهمند اوشا
جناب آقای / سرکار خانم: صبحي قراملكي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني با خودکارآمدي و سلامت روان و مقايسه آن در دانش آموزان ممتاز و عادي پسر دوره متوسطه شهرستان اشنويه است. بدين منظور ۲۴۹ دانش آموز به عنوان نمونه (۱۱۵ دانش آموز ممتاز و ۱۳۴ دانش آموز عادي) به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي هوش هيجاني شاته و همكاران، خودکارآمدي شرر و همکاران و سلامت عمومي گلدنبرگ استفاده شد. نتايج نشان داد که هوش هيجاني با خودکارآمدي و سلامت روان در هر دو گروه از دانش آموزان رابطه معناداري دارد (P<0.01). همچنين نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني، باورهاي خودکارآمدي و سلامت روان دانش آموزان ممتاز و عادي تفاوت معناداري وجود دارد (P<0.01).