مقاله رواسازي مقياس سنجش تاثير اينترنت بر ارزشهاي تربيتي خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: رواسازي مقياس سنجش تاثير اينترنت بر ارزشهاي تربيتي خانواده
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله ارزش
مقاله خانواده
مقاله روايي
مقاله چرخش واريماکس
مقاله تحليل مولفه هاي اصلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاشي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با عنوان «بررسي تاثير اينترنت بر ارزشهاي تربيتي خانواده در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن در سال تحصيلي ۱۳۸۸» است. هدف اين پژوهش رواسازي مقياس سنجش تاثير اينترنت بر ارزشهاي تربيتي خانواده مي باشد که با استعانت از نظريه هاي مرتبط، مورد بررسي قرار مي گيرد. اين پژوهش با طرح پرسش هايي، به تحليل و تبيين موضوع پژوهش پرداخته است. نمونه مورد مطالعه ۳۸۴ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن هستند که با روش نمونه گيري طبقه بندي شده متناسب با حجم و در نهايت با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شده اند. روش تحقيق اين پژوهش، پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه شامل ۵۰ ماده با طيف ليکرت در مقياس پنج درجه اي است که در مورد آنها اجرا شد. ضريب آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي مورد مطالعه با توجه به گويه هاي درنظر گرفته شده در سطح مقياس ليکرت ۰٫۹۰ بود و نشان داد که با توجه به بالا بودن ضريب آلفا، ابزار اندازه گيري از قابليت بالايي برخوردار است. اما شانزده ماده آن که داراي همبستگي ضعيف و غير معني دار با نمره کلي بودند، حذف شدند. پس از حذف اين مواد، از اين مقياس ۳۴ ماده اي يک ضريب روايي ۰٫۹۵ به دست آمد. تحليل مولفه هاي اصلي با استفاده از چرخش واريماکس، هفت عامل را به دست داد: فضاي صميميت، برقراري روابط احساسي و مناظره گروهي، ميزان پذيرش در اينترنت، آگاهي والدين دانشجويان در استفاده فرزندانشان از اينترنت، وابستگي به اينترنت، ارزشهاي خانواده، رضايت از احساس گمنامي.