مقاله روانسنجي فرم Z پرسشنامه رضايت از زندگي در سالمندان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۵ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: روانسنجي فرم Z پرسشنامه رضايت از زندگي در سالمندان ايراني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه رضايت از زندگي
مقاله اعتبار
مقاله پايايي
مقاله سالمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقربي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: تقربي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: سوكي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از شاخص هاي مهم سنجش سلامت روان در دوره سالمندي رضايت از زندگي است. با توجه به ضرورت سنجش رضايت از زندگي در سالمندان ايراني مطالعه اي با هدف ترجمه، بررسي پايايي و روايي پرسشنامه ۱۳ سوالي مقياس رضايت از زندگي Z (Life Satisfaction Index-Z: LSI-Z) به منظور استفاده جهت بررسي رضايت از زندگي در اين قشر آسيب پذير، در شهر کاشان در سال ۱۳۸۶ طراحي و اجرا شد.
نسخه اصلي پرسشنامه ۱۳ سوالي
LSI-Z با استفاده از روش ترجمه استاندارد Forward-Backward از زبان انگليسي به فارسي ترجمه شد. پرسشنامه ديگري نيز مشتمل بر اطلاعات جمعيتي و يک سوال در ارتباط با وضعيت کلي رضايت از زندگي از ديدگاه خود فرد مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند؛ بدين گونه که کليه سالمندان ۶۰ سال به بالاي مراجعه کننده به دو مرکز بهداشتي درماني شهر کاشان در طول سه ماه اول سال ۸۶ (۷۵ نفر) وارد مطالعه شدند. پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ و دو نيمه کردن و Stability (آزمون مجدد) تعيين گرديد. جهت تعيين روايي آن نيز از روش اعتبار سازه به شيوه مقايسه گروه هاي شناخته شده استفاده شد. نمونه ها برحسب نوع پاسخشان به سوال وضعيت کلي رضايت از زندگي به ۵ گروه تقسيم شدند؛ سپس نمرات LSI-Z بين ۵ گروه مزبور مقايسه شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري SPSS-11 و محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و درون طبقه اي، Unequal Spearman Brown، Guttman، ضريب آلفاي کرونباخ و تحليل واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
در مقياس صفر تا ۲۶ نمره رضايت از زندگي در واحدهاي مورد بررسي، ۱۳٫۶۸±۵٫۴۷ بود. ضريب پايايي پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ و دو نيمه کردن با فرمول ۰٫۷۹ Unequal Spearman Brown و ۰٫۷۸ Guttman محاسبه شد. روش Correlation Item-Total و آزمون مجدد نيز پرسشنامه ۱۳ سوالي را پايا تشخيص دادند. نمره LSI-Z بين ۵ گروه مورد نظر تفاوت آماري معني دار داشت (F=121.66، P<0.0001).
بنابر اين نسخه فارسي پرسشنامه ۱۳ سوالي LSI-Z جهت سنجش رضايت از زندگي در سالمندان ايراني ابزاري پايا و روا است.