مقاله روان سنجي گونه فارسي پرسشنامه كيفيت زندگي بيماران بالغ مبتلا به صرع (QOLIE-31-P) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۴۱۷ تا ۴۲۴ منتشر شده است.
نام: روان سنجي گونه فارسي پرسشنامه كيفيت زندگي بيماران بالغ مبتلا به صرع (QOLIE-31-P)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله كيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: تقا منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صرع بيماري مزمن و شايعي در همه سنين است. با توجه به پيامد هاي بيماري بر سلامت افراد، بررسي كيفيت زندگي در اين بيماران از اهميت ويژه اي برخوردار است. به دليل فقدان ابزار استاندارد اندازه گيري كيفيت زندگي وابسته به سلامت در بيماران مبتلا به صرع در ايران، اين مطالعه پايايي و روايي گونه فارسي ابزار استاندارد بين المللي QOLIE-31-P را بررسي نموده است.
پس از ترجمه نسخه انگليسي ابزار، پرسشنامه فارسي در مطالعه اي پيش آزمون شد. اين پرسشنامه داراي ۳۱ سوال بوده و كيفيت زندگي را در ۷ بعد اندازه مي گيرد. محدوده امتيازها از صفر تا ۱۰۰ بوده و امتياز بالاتر نشان دهنده وضعيت بهتر است. سپس گونه نهايي ابزار در بيماران مبتلا به صرع ۱۸ سال و بالاتر كه به بخش الكتروانسفالوگرافي بيمارستان سينا (دانشگاه علوم پزشكي تهران) مراجعه مي كردند بكار برده شد. پايايي ابزار با روش «تحليل همخواني دروني» (ضريب آلفاي كرونباخ) و آزمون روايي با تحليل «مقايسه گروه هاي شناخته  شده» ارزيابي شد.
در مجموع ۷۶ بيمار با ميانگين سني ۳۰٫۶ (=۱۲٫۲ انحراف معيار) سال و متوسط سال هاي تحصيل ۹٫۹ (=۴٫۲ انحراف معيار) مطالعه شدند. تحليل پايايي نشان داد بجز دو مقياس «اثرات دارويي و عملكرد اجتماعي» (آلفا به ترتيب ۰٫۵۱ و ۰٫۶۵)، ساير مقياس ها از حداقل ضريب استاندارد پايايي در محدوده ۰٫۷۱-۰٫۸۹ برخوردارند. آزمون روايي نشان داد گونه فارسي ابزار QOLIE-31-P قادر به افتراق زير گروه هاي بيماران به تفكيك «نوع صرع و تعداد حملات صرع طي ماه و سال گذشته» بود.
بر اساس نتايج گونه فارسي ابزار استاندارد QOLIE-31-P ابزاري پايا و معتبر براي اندازه گيري كيفيت زندگي وابسته به سلامت در مبتلايان به صرع است.