مقاله روايت پست مدرن هويت بين المللي اتحاديه اروپا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: روايت پست مدرن هويت بين المللي اتحاديه اروپا
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام وستفاليايي
مقاله اروپاي پست مدرن
مقاله اروپاي كانتي
مقاله هويت بين المللي اتحاديه اروپا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي عباداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت بين المللي اتحاديه اروپا با روايت هاي مفهومي متعددي مانند «قدرت مدني» و «قدرت هنجاري» توصيف شده است. روايت «اروپاي پست مدرن» از جمله روايت هايي است كه از گذار اروپا به فراسوي سياست مدرن سخن به ميان آورده است. رابرت كوپر ديپلمات انگليسي و رابرت كيگان تحليلگر امريكايي نمايندگان اين روايت غالب در جهان انگليسي زبان به شمار مي آيند. نوشتار حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه روايت پست مدرن چگونه در تعريف هويت بين المللي اتحاديه اروپا نقش آفريني مي نمايد؟ فرضيه اي كه در ادامه به آزمون نهاده خواهد شد، اين است كه روايت پست مدرن به ميانجي «بازنمايي گفتماني» و «غيريت سازي» و «تفاوت گذاري» ميان اتحاديه اروپا با دگرهاي غير اروپايي پرداخته، به برساختن هويت بين المللي اتحاديه اروپا مدد مي رساند. اين نوشتار با الهام از سنت پسا پديدارشناختي به بررسي آغاز و انجام پست مدرنيسم، چرخش پست مدرن در سياست اروپايي، اروپاي پست مدرن به روايت رابرت كوپر، اروپاي كانتي به روايت رابرت كيگان و جايگاه اروپايي پست مدرن مي پردازد و اين گونه نتيجه مي گيرد كه در غياب اين  هماني تمام عيار نظريه و واقعيت، روايت پست مدرن هويت اروپايي، بيش از آنكه پديدار شناسانه باشد، وجه هنجاري دارد.