مقاله روايي، پايايي و تحليل عاملي مقياس استفاده وسواس گونه از اينترنت در کاربران دانشجوي دانشگاه هاي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۷۱۵ تا ۷۲۴ منتشر شده است.
نام: روايي، پايايي و تحليل عاملي مقياس استفاده وسواس گونه از اينترنت در کاربران دانشجوي دانشگاه هاي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايي و پايايي
مقاله تحليل عاملي
مقاله اينترنت
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدسلمان
جناب آقای / سرکار خانم: جنتي فرد فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مقياس استفاده وسواس گونه از اينترنت يکي از جديدترين و معتبرترين پرسش نامه ها در زمينه تشخيص اعتياد اينترنتي است. هدف از اين پژوهش بررسي ويژگي هاي روان سنجي فرم فارسي اين مقياس در کاربران دانشجوي دانشگاه هاي شهر اصفهان بوده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر توصيفي– پيمايشي و از نوع مقطعي در سال ۱۳۸۸ بود. جامعه پژوهش ۴۰۰ نفر از کاربران دانشجوي شهر اصفهان بودند که به روش نمونه گيري سهميه اي انتخاب شده بودند. سپس نسخه فارسي مقياس استفاده وسواس گونه از اينترنت به همراه پرسش نامه اطلاعات دموگرافيک، پرسش نامه اعتياد اينترنتي Young و پرسش نامه تشخيصي اعتياد به اينترنت Young توسط افراد تکميل شد. در نهايت براي تعيين نقطه برش، تمامي گروه نمونه بر اساس ملاک تشخيصي اعتياد اينترنتي مورد مصاحبه روانپزشکي قرارگرفتند. پس از جمع آوري و نمره گذاري پرسش نامه ها، ويژگي هاي سايکومتريک پرسش نامه از روش هاي تحليل عاملي، روايي افتراقي (تشخيصي)، تنصيف، هم ساني دروني (Cronbach’s alpha) و استفاده از منحني ROC توسط نرم افزار ۱۵SPSS محاسبه و مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تحليل عاملي به روش تاييدي براي مقياس استفاده وسواس گونه از اينترنت، ۳ عامل را استخراج نمود. علاوه بر اين براي اين پرسش نامه، دو نوع روايي ديگر (هم زمان ۰٫۷۸ وr=0.81 و افتراقي r=0.68) و دو نوع پايايي هم ساني دروني (۰٫۸۹=α) و تنصيف (r=0.89) به دست آمد. بهترين نقطه برش باليني پرسش نامه استفاده وسواس گونه از اينترنت، ۳۷ است.
نتيجه گيري: مقياس تشخيصي استفاده وسواس گونه از اينترنت در جامعه ايراني، خصوصيات روان سنجي مطلوبي دارد و از آن مي توان در تحقيقات روانشناسي و روانپزشکي جهت غربالگري کاربران اينترنتي عادي از کاربران معتاد استفاده نمود.