مقاله روايي و اعتبار آزمون انگيزش پيشرفت هرمنس بر روي دانش آموزان دوره متوسطه استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: روايي و اعتبار آزمون انگيزش پيشرفت هرمنس بر روي دانش آموزان دوره متوسطه استان گيلان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايي
مقاله اعتبار
مقاله آزمون
مقاله انگيزش پيشرفت هرمنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي روايي و اعتبار آزمون انگيزه پيشرفت در ميان دانش آموزان دوره متوسطه استان گيلان مي پردازد. به همين منظور تعداد ۱۵۳۰ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه استان گيلان به صورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و با آزمون انگيزش پيشرفت هرمنس مورد سنجش قرار گرفتند. هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين روايي، اعتبار و بررسي اشباع بودن آزمون انگيزش پيشرفت از يك عامل كلي است. طرح حاضر از جمله تحقيقات توصيفي است و ابزار گردآوري اطلاعات در آن پرسشنامه انگيزش پيشرفت هرمنس است. روش آماري مورد استفاده علاوه بر آمار توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف معيار) از آمار استنباطي (تحليل عاملي) و همچنين براي بررسي اعتبار پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد.
تحليل عاملي يافته ها نشان داد كه پرسشنامه هرمنس از چهار عامل كلي يعني اعتماد به نفس، پشتكار و انتخاب شغل، آينده نگري و سختكوشي تشكيل شده است كه در مجموع اين چهار عامل ۴۰٫۲۷ درصد از كل واريانس را تبيين مي كنند. همچنين سوالات ۱۰، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۹، ۳۵ همبستگي اندكي با ساير سوالات داشته و از مجموعه ۴۰ سوالي حذف شدند و تنها با حذف اين شش سوال ضريب اعتبار افزايش يافت يعني ضريب اعتبار پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ در مجموعه ۴۰ سوالي ۰٫۸۰ بود كه در مجموعه ۳۴ سوالي به ۰٫۸۴ افزايش يافت.