مقاله روايي و پايايي مقياس تعيين سطح آرام سازي رمزي در بيماران بزرگسال بستري در بخش هاي مراقبت ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: روايي و پايايي مقياس تعيين سطح آرام سازي رمزي در بيماران بزرگسال بستري در بخش هاي مراقبت ويژه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرام سازي
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله بخش مراقبت ويژه
مقاله بزرگسال
مقاله رمزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متحديان تبريزي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: تدريسي سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدياري آذر
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهاشمي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: به منظور بررسي و تعيين سطح و مقدار آرام سازي، به مقياسي استاندارد نياز است. آز آن جايي كه در ايران تاكنون هيچ يك از مقياس هاي آرام سازي بومي نشده يا در حد ترجمه هستند، هدف اين مطالعه، تاييد روايي و پايايي مقياس تعيين سطح آرام سازي رمزي در بيماران بزرگسال بستري در بخش هاي مراقبت ويژه ايران بود.
روش ها: اين تحقيق از نوع روش شناختي است. بعد از ترجمه نسخه انگليسي مقياس رمزي به زبان فارسي، ۱۲۰ بيمار بستري در بخش هاي مراقبت ويژه دو بيمارستان شهر تهران با روش نمونه گيري غيرتصادفي در دسترس مبتني بر هدف انتخاب شدند. هشت ارزياب (محقق اصلي، شش پرستار و متخصص بيهوشي) به طور مستقل بيماران را با استفاده از نسخه فارسي مقياس رمزي مورد بررسي قرار دادند. بيماران در ابتدا توسط محقق اصلي ارزيابي شدند و ساير ارزيابان، با استفاده از مقياس گلاسكوي اصلاح شده با پالما و كوك و گلاسكوي كوما نمره اي براي مقياس آنالوگ بصري و نمره اي براي مقياس رمزي ثبت كردند.
يافته ها: ضريب همبستگي بين طبقات در گروه آموزش ديده ۰٫۸۴۳ و نمره ضريب كاپا كه نشان دهنده توافق بين ارزيابان است ۰٫۸۷۵ بود (p<0.001). در نتيجه پايايي بين ارزيابان براي مقياس رمزي در حد عالي بود. آزمون هاي روايي، ضريب همبستگي بالايي (r=0.978) بين مقياس رمزي با مقياس آنالوگ بصري و گلاسكوي كوما (r=0.978) نشان داد ند (p<0.001).
نتيجه گيري: روايي و پايايي مقياس رمزي براي ارزيابي آرام سازي در بيماران بزرگسال بستري در بخش هاي مراقبت ويژه در ايران مورد تاييد است.