مقاله روايي و پايايي مقياس خودکارآمدي مديريت بيماران ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: روايي و پايايي مقياس خودکارآمدي مديريت بيماران ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله روايي
مقاله پايايي
مقاله ساختار دروني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقايق سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نظام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: خانباني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تعيين ويژگي هاي روان سنجي مقياس خودکارآمدي مديريت بيماران مبتلا به ديابت نوع (DMSES) 2 بود.
مواد و روش ها: ۱۱۲ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ (بر اساس تشخيص پزشک متخصص)، که به درمانگاه ديابت بيمارستان الزهرا مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. از بيماران خواسته شد به سوال هاي مقياس پاسخ دهند. به منظور بررسي روايي همزمان پرسشنامه، از ۴۰ نفر از آنها خواسته شد که به طور همزمان دو پرسشنامه خودکارآمدي عمومي شرر (GSE) و پرسشنامه رفتارهاي خود مراقبتي بيماران ديابتي نوع ۲ را نيز تکميل کنند. داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS  تجزيه و تحليل شد و شاخص هاي روان سنجي پايايي دروني، بازآزمايي، روايي همزمان و ماتريس همبستگي بررسي شدند.
يافته ها: هر چهار خرده مقياس
DMSES از پايايي دروني و پايايي بازآزمايي معني دار و به نسبت بالايي برخوردار هستند. هم چنين، بين  DMSES با پرسشنامه خودکارآمدي شرر و پرسشنامه رفتارهاي خود مراقبتي، ضرايب همبستگي معني دار ۰٫۴۸ و ۰٫۸۱ به دست آمد که نشان از وجود روايي همزمان مقياس داشت(p=0.003, 0.000) . يافته هاي ماتريس همبستگي نشان داد که مقياس از ساختار و هماهنگي دروني خوب و مناسبي برخوردار است.
نتيجه گيري: نسخه ايراني DMSES، از پايايي و روايي مطلوبي برخوردار است و بين يافته هاي اين پژوهش با ساير نسخه هاي اعتباريابي شده DMSES در ساير زبان ها همخواني وجود دارد .DMSES مي تواند به يک ابزار رايج و گسترده بين فرهنگي تبديل شود.