مقاله روايي و پايايي پرسشنامه تنظيم رفتار ورزشي در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۵۲ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: روايي و پايايي پرسشنامه تنظيم رفتار ورزشي در دانشجويان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايي
مقاله پايايي
مقاله پرسشنامه تنظيم رفتاري در ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانبر ربيع اله
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پرسشنامه تنظيم رفتار ورزشي از رايج ترين مقياس ها در تنظيم رفتار ورزشي است. مطالعه حاضر باهدف تعيين روايي و پايايي پرسشنامه تنظيم رفتاري در ورزش در ايران انجام شد.
روش ها: ۴۱۸ نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در اين مطالعه مقطعي شركت نمودند. پس از انجام مراحل ترجمه، روايي ابزار از طريق روايي محتوا و سازه (تحليل عاملي اكتشافي) انجام شد. براي مطالعه پايايي از روش همخواني داخلي با استفاده از ضريب آلفا كرون باخ استفاده شد.
يافته ها: در مرحله اعتباريابي محتوا، براساس نظر متخصصان و دانشجويان تغييرات مختصري در پرسشنامه اعمال شد. در تحليل عاملي، ۴ عامل قابل قبول با ارزش ويژه بالاتر از يك و واريانس كلي ۶۴ درصد شناسايي شدند كه ۱۸ آيتم با بار عاملي قابل قبول (بيشتر از (۰٫۴ در زير اين ۴ عامل قرار گرفتند. اين ۱۸ گويه به عنوان ساختار پرسشنامه ايراني تنظيم رفتار ورزشي محسوب شدند. در مرحله اعتماديابي، همه چهار عامل با گويه هاي مربوطه، ضريب پاياني مناسبي (بيشتر از (۰٫۷ به دست آوردند.
نتيجه گيري: پرسشنامه تنظيم رفتاري در ورزش داراي روايي و پايايي بود و قابل استفاده در پژوهش ها و فعاليت هاي مورد نظر شناخته شد. استفاده از اين پرسشنامه در مطالعات با موضوعات مشابه، موجب سرعت بخشي به روند مطالعات و كاهش هزينه هاي تحقيق مي شود.