سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه عبداللهی – دانشجوی کارشناسیارشد زیستمحیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر قاضی فرد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
شهباز رادفر – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا شاه نوشی – کارشناس ارشد گروه شیمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

ازآنجا که حفظ منابع آب، بویژه آبهای شیرین به عنوان یکی از مهمترین عوامل در حفظ سلامت، پیشرفت اقتصادی وصنعتی جوامع مطرح است، لذا حفاظت از زایندهرود که بزرگترین وبا اهمیتترین رودخانه فلات مرکزی ایران میباشد، علاوه بر جنبه زیست محیطی، ازنظر کشاورزی،صنعتی واجتماعی نیز حائز اهمیت بهسزایی میباشد ( بینا، ). ۱۳۷۶ با رشد روزافزون جمعیت وپیشرفت صنایع، مشکلات ناشی از آلودگی محیط به فلزات سنگین نیز افزایش یافته است . هدف از این بررسی، تعیین غلظت مس ) Cu) ،سرب ) ) Pb وروی ) ) Zn در رسوبات رودخانه زایندهرود از اصفهان
تا ورزنه میباشد . بدین منظور در بهار ۱۳۸۶ نمونهبرداری از رسوبات بستر رودخانه زایندهرود در ۱۰ ایستگاه در محدوده مورد نظر انجام شد . نمونهها پس از آمادهسازی، توسط دستگاه جذب اتمی ) ) AAS مورد آنالیز قرارگرفتند . نتایج حاصل از انالیز حاکی از آن بود که : غلظت سه فلز سنگین مس، سرب و روی در رسوبات رودخانه نسبت به ده سال گذشته افزایش یافته است . با مقایسهای که مابین این عناصر با مقادیر مجاز آنها در رسوبات صورت گرفت، معلوم شد که این عناصر هنوز در حد مجاز میباشند . این افزایش مقدار احتمالا " ناشی از تخلیه پساب بعضی از صنایع به داخل رودخانه میباشد .