سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه سهرابی ملایوسفی – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلا
سمیه شاه حسینی – کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

خلیج فارس به واسطه داشتن منابع عظیم انرژی و نیز به عنوان یک شاهراه اقتصادی مهم از بدو پیدایش تاریخ مورد توجه بوده ا ست . بحران انرژی در قرن اخیر، توجه به مسائل زیست محیطی و گسترش صنعت زمین گردشگری ، از جمله عواملی هستند که خلیج فارس را کانون توجهات بی شمار قرار داده است .
به دلیل اهمیت تغییرات زیست محیطی در این منطقه که در پی استفاده از منابع انرژی و بروز جنگ های خلیج در این منطقه رخ داده است ، پژوهشی با هدف مطالعات سیستماتیک روزن داران و میزان تا ًٌثیرپذیری ساختمان پوسته آنها از عوامل بوم شناخ تی انجام گرفت . بدین منظور ، نمونه هائی از سطح رسوبات و عمق ۵۰ سانتیمتری از ۱۳ ایستگاه در طول نوار ساحلی جزیره قشم برداشت ه شده است . با بررسی های انجام شده، ۲۳ جنس و ۳۵ گونه از روزن داران شناسایی شدند که حضور روزن داران با پوسته هیالین در نمونه های سطحی و عمقی فراوانی بیشتری داشته و کمترین حساسیت را نسبت به تغییرات زیست محیطی دارند ، به خصوص حضور و فراوانی گونه شاخص Ammonia beccarii Linne در تمام ایستگاه های مطالعاتی قابل توجه است . در حالی که روزن داران با پوسته آگلوتینه حساسیت زیادی به تغییرات شرائط بستر وعوامل فیزیکو شیمیایی داشته و در عمق ۵۰ سانتیمتری از فراوانی نسبی بالایی نسبت به رسوبات سطحی برخوردارند . همچنین توزیع و فراوانی متفاوت روزن داران در نوار ساحلی شمالی و جنوبی در سال های اخیر متاثراز حرکات تکتونیکی گنبد نمکی نمکدان واقع در جنوب جزیرهمی باشد .