سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جعفر طالبیان شریف – عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
نرگس یعقوبی بگلر – دانشجوی کارشناسی ارشدروانسنجی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی پدیده روسپیگری به عنوان یک انحراف اخلاقی و جنسی پرداخته است و روسپیگری را معامله پول در برابر ارضاء خواهش جنسی تعریف کرده است و روسپیان را به سه گروه (گروه اول – روسپیان ساکن محلههای فحشاء، گروه دوم روسپیان خیابانیکه جا و مکان مشخصی ندارند و گروه سوم دختران تلفنی و روسپیان عشرتکده های شهری) طبقهبندی میکند. به روشهای آلودگی دختران و زنان روسپیگری اشاره شده است. همچنین عوامل مؤثر بر ایجاد فشحاء را از سه بعد فردی، روانی و اجتماعی بیان کرد.دیدگاه – اسلام را در ارتباط با روسپیگری ذکر شده همچنین شیوههای درمان و تغییر رفتار روسپیگری را که عبارتند از: ۱- شناخت درمانی ۲ رفتار درمانی ۳- مشاورههای گروهی و ۴- بازتوانیهای فردی و ایجاد امکانات اجتماعی و اقتصادی بیان شده است .در پایان به بررسیپژوهشها و مقاله هائی که درزمینه روسپیگری نوشته شده، اشاره شده است. این مقاله به صورت کتابخانهای با مطالعه و بررسی منابع فارسی و لاتین تدوین شده است