سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان روزگرد – اصفهان- خیابان کاوه- پژوهشکده صنایع الکترواپتیک صاایران
محمد سلطانی – اصفهان- خیابان کاوه- پژوهشکده صنایع الکترواپتیک صاایران
محمد رضی – اصفهان- خیابان کاوه- پژوهشکده صنایع الکترواپتیک صاایران

چکیده:

در این مقاله، یکروش جدید برای اندازهگیری غیر تماسی دما پیشنهاد شده و مورد ارزیابی قرار میگیرد. عدم قطعیت و توان تفکیک دمایی این روش به صورت تئوری تخمین زده شده و نشان داده میشود که این روش دقت و توان تفکیک خوبی دارد. همچنین برای سطح مواد واقعی (که جسم سیاه نیستند) با در نظر گرفتن چند مدل برای ضریب گسیلدهی، چندین تحلیل انجام شده و نتایج آنها حاکی از دقت خوب این روش برای اندازهگیری دمای سطوح مختلف است. در پایان، با استفاده از یک طیف نگار تبدیل فوریهای مادون قرمز موجود در صنایع الکترواپتیکصاایران اصفهان، یکچیدمان آزمایشگاهی برپا شده و نتایج چندین آزمایشنشان میدهد که روش جدید، عملی بوده و دارای دقت خوبی است