کاهش انتشار کربن

درختان و خاکهاي شهري در جذب کربن و نهایتا کاهش تصاعد کربن و همچنین در کاهش جرئی ردپاي اکولوژیکی شهرها نقش ایفا می کنند. نواك و کران((۲۰۰۲، تخمین زدند که درختان شهري و جنگلها می توانند به میزان ۲-۱ درصد انتشار کربن شهري را تعدیل کنند(.(۲۶

خدمات اکوسیستمی و تعامل هاي آن در سیستم هاي ساخت دست بشر

شناخت تقابل ها بین خدمات اکوسیستمی و “سیستم هاي ساخت دست بشر” براي دستیابی به سلامت انسان اهمیت دارد، زیراکه جوامع انسانی بعنوان بخش در حال تعامل با بوم نظام ها، در عین حالی که براي ادامه حیات خود وابسته به این خدمات می باشند، اثرات به شدت منفی را بر کالاها و خدمات اکوسیستمی می گذارند(.(۳۳

روشهاي ارزشگذاري خدمات اکوسیستمی جنگل هاي شهري

خدمات اکوسیستمی جنگل هاي شهري براي زندگی انسان و پایداري اکوسیستم هاي شهري مهم است. کمی کردن و ارزش گذاري این خدمات، بصیرت و آگاهی را براي انسان به ارمغان می آورد.برخی خدمات همچون فراهمی غذا، الوار و دیگر محصولات جنگلی در تجارت رایج قابل معامله هستند و قیمت گذاري آنها مستقیما وابسته به اصول اقتصادي است. انواع دیگر خدمات با وجود داشتن ارزشهاي مثبت در بازار بصورت معمول قابل معامله نمی باشند. که در این خصوص بسیاري روشهاي ظاهري براي ارزش گذاري مالی وجود دارند. روشهایی از قبیل شاخص تمتع از مواهب ، روش هزینه سفر ، روش هزینه جایگزین، روش ارزش گذاري مشروط از این دسته اند که انتخاب آنها می بایست با توجه به شرایط موجود و با نظر محقق مربوطه انجام شود.

محققین مختلف در زمینه جنبه هاي گوناگون خدمات اکوسیستم هاي شهري نتایج تحقیقات خود را ارائه داده اند.با مطالعه روش کار و الگوبرداري از تحقیقات ارزشمند این محققان می توان خدمات اکوسیستمی را در سطوح فضاي سبز شهري بالاخص پارکهاي مشهد محاسبه و سپس بصورت کمی ارائه کرد. نتایج اینگونه تحقیقات در اختصاص بودجه هاي مدیریتی در بخشهاي فضاي سبز و توجیه هزینه بر بودن عملیات حفظ و نگهداي بخش فضاي سبز استفاده کرد. برخی مطالعات با کمی کردن خدمات تفریحی اکوسیستم جنگلهاي شهري(۱۶ ،۳۲، (۳۵، ترسیب و ذخیره کربن((۲۶، حذف آلاینده ها(۲ و(۳۵، تنظیم خرد اقلیم(۱، ۲۱،۱۵، (۳۴، حفظ آب باران(۲۷و(۳۰ در این مسیر گام برداشته اند.