مقاله روشهاي مقابله اي درمان سكته قلبي بيماران با علايم اضطراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: روشهاي مقابله اي درمان سكته قلبي بيماران با علايم اضطراب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارتهاي مقابله اي
مقاله اضطراب
مقاله سازگاري
مقاله انطباق روانشناختي
مقاله سكته قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان سرارودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: معروفي‌ محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فتح اله گل مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اضطراب در بيماران پس از سكته قلبي شايع است، اما هنوز رابطه اي بين روشهاي مقابله اي و علایم اضطراب در اين بيماران مشخص نيست. اين مطالعه به منظور مقايسه روشهاي مقابله اي در بيماران پس از سكته قلبي با علایم اضطراب و بدون علایم اضطراب انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۱۰۰ بيمار كه با تشخيص سكته قلبي در بيمارستان‌هاي داراي بخش مراقبت ويژه قلبي (CCU) در شهر اصفهان بستري شدند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از مقياسهاي سبكهاي مقابله اي جالويس، اضطراب و افسردگي بيمارستان و حمايت اجتماعي نوربك جمع آوري شد. بر اساس نقطه برش خرده مقياس اضطراب بيماران به دو گروه با علايم اضطراب و بدون علايم اضطراب تقسيم و مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: از صد نفر ۴۲ بيمار (۴۲%) داراي علايم اضطراب بودند كه تفاوت معني داري بين دو گروه بيمار با علايم اضطراب و بدون علايم اضطراب در روشهاي مقابله اي مشاهد شد (P<0.0001). همچنين تفاوت معني داري بين دو گروه در سبكهاي مقابله اي مواجه مستقيم (P=0.0001)، خوش بينانه (P=0.0001)، هيجاني (P=0.032)، حمايت جوينده (P=0.0001) و خود-اتكایي (P=0.001) مشاهده شد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان دادند تمايل كمتر به استفاده از رويكردهاي مساله – مدار با علايم اضطراب در بيماران سكته قلبي ارتباط دارد. بنابراين بررسي نقش متغيرهاي شخصيتي و شناختي در سبكهاي مقابله اي در بيماران پس از سكته قلبي پيشنهاد مي گردد.